Vedtekter for foreningen Personvern i Norge (PIN)

Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet 2000-08-20.

§ 1. Konstitusjon

Foreningens navn er Personvern i Norge (PIN). Foreningen er partipolitisk uavhenging.

§ 2. Geografisk Plassering

Det geografiske arbeidsområdet for foreningen er landsomfattende.

§ 3. Formål

PIN skal være et kompetansesenter og opplysningsorgan rettet mot emner som berører personvernet, såvel som tekniske, juridiske og etiske sider. PIN skal gi rådgivning, samt ta del i samfunnsdebatten som berører personvernet.

§ 4. Medlemsskap og finanisering

Medlemskap i foreningen er åpent for alle. Medlemskap innvilges ved å innbetale til enhver tid gjeldende årskontingent bestemt av generalforsamlingen. Medlemskap fornyes en gang i året. Medlemmene har en stemme hver. Det skal holdes generalforsamling en gang i året. Innkalling og sakspapirer til generalforsamlingen skjer minst en måned før møtet. Generalforsamlingen er PINs høyeste organ. Den ledes av en ordstyrer og refereres av en referent. Begge velges på møtet.

Generalforsamlingen har ansvaret for den langsiktige planleggingen, legger premisser for strategisk utvikling og fastsetter faglige og økonomiske rammer på lengre sikt. Generalforsamlingen skal også:

  • godkjenne årsmelding og regnskap
  • velge leder og nestleder
  • velge medlemmer og varamedlemmer i styret.
  • velge økonomiansvarlig.

Generalforsamlingens vedtak trer ikraft umiddelbart etter at møtet er hevet. Ekstraordinær generalforsamling skal avholdes dersom minst 10 % av medlemmene krever det.

§ 5. Votering

Stemmerett har den som har meldt seg inn i foreningen.

Voteringen skal være hemmelig hvis en eller flere av de stemmeberettigede krever det.

Ved personvalg forlanges mer enn 50 % flertall av avgitte stmmer. Ved vedtektsendringer forlanges 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

Ved andre avstemninger forlanges mer enn 50 % flertall av de avgitte stemmer

Ved stemmelikhet avgjør ordstyrers stemme, unntatt ved personvalg, da omvalg foretas.

§ 6. Styret

Foreningen skal ha et styre. Leder og nestleder i styret blir valgt for 2 år. I tillegg blir det valgt styremedlemmer og varamedlemmer som velges for 1 år av gangen.

Styret skal lede foreningen i samsvar med vedtektene og generalforsamlingens vedtak.

Styret står for innkalling til medlemsmøter og henvendelser eller uttalelser besvares av styret i fellesskap eller styrets leder.

Styret behandler også vedtak om:

  • disponering av foreningens ressurser gjennom årsplan og budsjett
  • organisasjons, lønns- og personalplaner
  • andre saker av prinsipiell betydning
  • styret skal føre møtebok fra sine møter
  • styret kan meddele prokura
  • styret kan opprette rådgivende utvalg.

Leder er ansvarlig overfor styret, utøver den daglige driften og setter i verk vedtak som er gjort i styret, og leder arbeidet etter de retningslinjer som er trukket opp.

§ 7. Økonomi

PIN skal søkes finansiert gjennom inntekter fra kontingent, oppdrag, og andre inntekter.

§ 8. Nedleggelse av foreningen

Forslag om oppløsning av foreningen kan bare behandles med 2/3 flertall blant medlemmene.

Vedtak om oppløsning fattes med minst 2/3 flertall på generalforsamlingen.

All kapital og aktiva må gå til et formål i overensstemmelse med foreningens formål som bestemt av siste generalforsamling.